Gminne Przedszkole w Spiczynie

Rekrutacja

 

Instrukcja wypełniania dokumentów rekrutacyjnych

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowi wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dwie wersie tego samego załącznika wypełnione indywidualnie: pierwsza wersja przez matkę dziecka, druga przez ojca dziecka. Wyjątek stanowi osoba samotnie wychowująca dziecko. Przedkłada ona wniosek i jedną wersje załącznika wypełnioną osobiście.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolapobierz

Załącznik pobierz

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, atakże terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków ltib kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00

od 23 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyj ny m

od 3 kwietnia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.

od 30 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 kwietnia 2018r. o godz. 15.00

9 maja 2018 r.

do godz. 15.00t

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia 2018r. do 18 kwietnia 2018r. do godz. 15.00

od 10 maja 2018 r.

do 17 maja 2018 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00

21 maja 2018 r.

do godz. 15.00

UCHWAŁA NR VII.171.2017RADY GMINY SPICZYN
z dnia 29 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Spiczyn

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy' z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. poz. 446 zpóźn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Gminy Spiczyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn:

1) Pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów') lub samotnego rodzica (prawnego opiekuna) kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub praca we własnym gospodarstwie rolnym - 2 pkt

2) Pozostawanie jednego rodzica (prawnego opiekuna) kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego

działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub praca we własnym gospodarstwie rolnym - 1 pkt

3) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 2 pkt

4) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w tej samej miejscowości - 1 pkt

5) Zadeklarowanie przez rodziców' (prawnych opiekunów) / rodzica (prawnego opiekuna) kandydata korzystania z pełnej oferty przedszkola tj. powyżej 9 godzin dziennie - 2 pkt

§ 2. Dokumentem potwierdzającym kryteria, o których mowa w§ 1, jest wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowa Gminy Spiczyn.

§ 4. Uchwała wohodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

Regulamin - pobierz